nomenclator

Com es decideixen els noms dels carrers?

Per a  donar nom a una via pública o per a canviar-lo es necessita l'informe favorable de la Comissió de Toponímia Local, que és l'òrgan d'assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació dels topònims locals.

La Comissió de Toponímia Local la formen actualment el regidor de Cultura per delegació de l'alcalde; un representant de l'Arxiu Municipal; un representant d'Aviva, Agència de Promoció del Valencià; un representant d'Urbanisme i un membre de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs en representació del Consell Vinarossenc de Cultura.

Quan la proposta té l'informe favorable de la Comissió de Toponímia Local, és la Comissió Informativa de l'Àrea Social la que proposa al Ple l'adopció de l'acord corresponent. Una vegada aprovat el nom passa a formar part del Nomenclàtor Viari Oficial de Vinaròs.

Quan es dona nom a una nova via pública o construcció es tenen en compte els següents criteris:

  1. L'antiga toponímia, sovint rural, que la nova construcció pot ocultar.
  2. Els noms de la terra, que siguen formes genuïnes, que no sonen estranyes a la llengua.
  3. El nom del camp o de la família (incloent-hi noms, renoms, cognoms i malnoms), o qualsevol altre element característic de l'entorn, on s'ubique la nova via pública o construcció.
  4. Les sèries léxiques ja existents que sovint caldrà continuar.